Google phát hành bản cập nhật spam tháng 6 năm 2024

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Google update spam

Google đã phát hành một bản cập nhật spam tháng 6 năm 2024. Google cho biết, bản cập nhật spam này có thể mất đến một tuần để hoàn thành.

Đây chỉ là một bản cập nhật spam thông thường và Google sẽ không nói thêm gì về bản cập nhật này. Sau đó, Google cho biết rằng đây không phải là phiên bản thuật toán của việc thực thi chính sách lạm dụng uy tín trang web. Google cũng cho biết, điều này không liên quan đến spam liên kết.

Trong khi các hệ thống tự động của Google để phát hiện spam tìm kiếm luôn hoạt động, đôi khi chúng tôi thực hiện những cải tiến đáng chú ý về cách chúng hoạt động. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi gọi đó là một bản cập nhật spam và chia sẻ khi chúng xảy ra trong danh sách các bản cập nhật xếp hạng tìm kiếm của Google.

Ví dụ, SpamBrain là hệ thống phòng chống spam dựa trên AI của chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi cải tiến hệ thống đó để nó phát hiện spam tốt hơn và giúp đảm bảo nó bắt được các loại spam mới.

Các trang web thấy sự thay đổi sau một bản cập nhật spam nên xem xét lại các chính sách spam của chúng tôi để đảm bảo họ tuân thủ những điều đó. Các trang web vi phạm chính sách của chúng tôi có thể xếp hạng thấp hơn trong kết quả hoặc không xuất hiện trong kết quả. Việc thay đổi có thể giúp trang web cải thiện nếu các hệ thống tự động của chúng tôi học được trong một khoảng thời gian rằng trang web tuân thủ các chính sách spam của chúng tôi.

Trong trường hợp của một bản cập nhật spam liên kết (một bản cập nhật cụ thể xử lý spam liên kết), việc thay đổi có thể không tạo ra sự cải thiện. Điều này là do khi hệ thống của Google  loại bỏ các tác động mà các liên kết spam có thể có, bất kỳ lợi ích xếp hạng nào mà các liên kết đó có thể đã tạo ra cho trang web của bạn sẽ bị mất. Bất kỳ lợi ích xếp hạng tiềm năng nào do các liên kết đó tạo ra không thể được lấy lại.

Bản cập nhật spam cuối cùng là vào ngày 5 tháng 3 năm 2024 và được đặt tên là bản cập nhật spam tháng 3 năm 2024, nó đã hoàn thành vào ngày 20 tháng 3.

Tại sao chúng ta quan tâm. Đây là bản cập nhật thuật toán tìm kiếm của Google đầu tiên mà chúng tôi có kể từ bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024 lớn và các bản cập nhật spam. Không rõ chính xác loại spam nào mà bản cập nhật này nhắm đến nhưng nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi xếp hạng nào trong tuần tới, có thể liên quan đến bản cập nhật spam này.